mô hình tăng trưởng xanh

Triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 227/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh.