môi trường

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam
Tại buổi tiếp đón, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói để chính quyền Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.