môi trường

Hướng tới 96% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý năm 2023
Năm 2023, ngành tài nguyên và môi trường đặt ra mục tiêu có 96% chất thải rắn sinh hoạt của đô thị được thu gom, xử lý đúng quy định, 40% rác thải sinh hoạt được xử lý theo mô hình đốt rác, phát điện, tái chế thay cho việc chôn lấp…