Ngày Chủ nhật xanh năm 2019

Huế: Phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019
Lễ phát động “ Ngày Chủ nhật xanh” được diễn ra và ngày 20/1/2019