Nghê An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 về phát triển tỉnh Nghệ An
Ngày 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.