Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Chính sách mới và lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa
Nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, chính sách, thể chế, pháp luật liên quan đến giảm thiểu chất thải nhựa đã được đặt ra với lộ trình bắt đầu từ việc hạn chế sử dụng và thu phí, cuối cùng là cấm sử dụng.