ngoại giao vaccine

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, phát huy thế mạnh của đất nước, thu hút đầu tư
Chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023, Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nắm vững, truyền tải thông điệp về đường lối phát triển, đối ngoại, hội nhập và hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam để đẩy mạnh thu hút đầu tư.