núi Nầm

Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc miền núi năm 2022
Moitruong.net.vn – Nhiều gia đình thuộc diện nghèo, sinh sống ở khu vực miền núi, việc tiếp cận nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Vậy, các chính sách nào quy định cụ thể nhằm khắc phục vấn đề này?