ô nhiễm kênh nhiêu lộc thị nghè

TP.HCM: Ô nhiễm kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè vẫn gây nhức nhối
Nước thải được xả vào kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè