ôi trường sống

Phú Yên: Giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống
Các sở, ngành và địa phương của tỉnh Phú Yên cần vào cuộc mang tính lâu dài để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế, ngăn ngừa, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường hiệu quả.