phân loại rác thải nhựa tại nguồn

Tây Ninh triển khai tuyên truyền phân loại rác thải nhựa tại nguồn
Cùng đi đôi với việc nâng cao nhận thức là phải hướng dẫn cho người dân cách thức và phương tiện để phân loại rác một cách dễ dàng nhất (thùng rác, nơi đổ rác…).