phát triển du lịch cộng đồng

Bảo vệ môi trường trong gìn giữ, phát triển văn hóa du lịch cộng đồng
80 năm đã qua, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo – những giá trị cốt lõi của Đề cương văn hóa (1943)- Văn kiện mang tầm vóc cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về Văn hóa vẫn giữ nguyên giá trị.