quản lý nguồn nước bền vững

Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy quản lý nguồn nước bền vững
Trước thực trạng khan hiếm nguồn nước hiện nay, những nghiên cứu đổi mới công nghệ để áp dụng phương thức quản lý bền vững sử, dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước là vấn đề cấp bách, cần thiết.