Sở Tài chính

Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3195/UBND-TNMT về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.