song ea h leo

10.000 người dân hết "khát" nhờ dự án Hồ chứa nước Ea H'leo 1
Hồ chứa nước Ea H’leo 1 khi đưa vào vận hành sẽ cấp nước tưới cho 5.000 ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt khoảng 10.000 người dân trong vùng dự án.