Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
Ngày 19/4, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức Hội báo kỷ niệm 10 năm thành lập, trước đây là Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam.