Tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam

Tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với bao bì nhựa thân thiện môi trường như thế nào?
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2023 ban hành tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với bao bì nhựa thân thiện với môi trường.