tin bão

Bão số 7 suy yếu, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam
Bão số 7 sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.