tin bão

Biển Đông khả năng đón số lượng bão nhiều hơn trong năm 2024
Số lượng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2024 sẽ nhiều hơn trong năm 2023, có thể ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và tập trung vào nửa cuối của mùa bão.