trạm thủy văn

Thành lập thêm các trạm thủy văn, đo mưa tại Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sẽ được thành lập 5 trạm thủy văn, 11 trạm đo mưa nhằm nâng cao hiệu quả việc cảnh báo thiên tai, dịch bệnh phục vụ sản xuất nông nghiệp.