Trần Huy Tuấn

Trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực Tây Bắc, Yên Bái có gì hấp dẫn?
Tỉnh Yên Bái đưa ra nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và triển khai kịp thời như hỗ trợ cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch; hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; hỗ trợ phát triển tài nguyên, sản phẩm du lịch.