trồng 500.000 cây xanh

Hà Nội ban hành kế hoạch trồng mới 500.000 cây xanh đô thị
Theo kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về trồng mới 500.000 cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025.