tuần làm việc thứ hai

Tuần làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 5: Quốc hội thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự
Theo Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV từ ngày 29/5-2/6, Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự liên quan đến phát triển kinh tế -xã hội; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023...