tỷ lệ giảm nghèo cao

WB: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam trong 10 năm qua đầy ấn tượng
Moitruong.net.vn – Căn cứ vào chuẩn nghèo áp dụng cho quốc gia thu nhập trung bình thấp (3,20 USD/ngày tính theo ngang giá sức mua năm 2011) của WB, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 16,8% năm 2010 xuống còn 5,0% vào năm 2020.