vận chuyển trái phép

Những hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Khai thác thủy sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam; khai thác thủy sản trong khu vực cấm; khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác; khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hay người nước ngoài vào vùng biển của Việt Nam hợp pháp nhưng khai thác thủy sản trái phép,….theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán, đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024.