Viện Khoa học môi trường biển và hải đảo

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về môi trường, biển và hải đảo.