xác nhận nguồn gốc lâm sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất thủ tục xác nhận nguồn gốc lâm sản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục xác nhận nguồn gốc lâm sản.