55 năm quan hệ ngoại giao

Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (Bài 3): Cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã được thử thách, tôi luyện và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.