Bắc Trung bộ

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động.