Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 131
Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 131 có những nội dung đáng chú ý sau: