Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 116
Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 116 có những nội dung đáng chú ý sau: