bảo tồn rùa biển

Chung tay bảo tồn rùa biển tại Đông Nam Á
Công tác bảo tồn rùa biển tại Đông Nam Á cần được nâng cao và chú trọng hơn, không chỉ tại một quốc gia mà cần sự chung tay của các nước khu vực.