Bình Định: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Moitruong.net.vn

– Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” .

Ngày 4/5/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 2349/UBND-KT về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 từ ngày 29/4 đến ngày 06/5

Theo Công văn, UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động chung tay bảo vệ công trình cấp nước tập trung, thực hành sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2022, có thể kéo dài đến Ngày môi trường thế giới 05/6/2021 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như: Ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn như 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương…

Các hoạt động chính hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng; vận động người dân xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình an toàn.Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Quyết định số 5085/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, nhằm quản lý rủi ro, bảo đảm cấp nước an toàn cho người dân; tăng cường năng lực quản lý vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước; góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 là ≤15%.

Gia Hân