Bộ NN-PTNT

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương đang có dịch bệnh động vật cần công bố dịch sớm
Đối với các địa phương đã và đang có dịch bệnh động vật, Bộ NN&PTNT yêu cầu cần thực hiện việc công bố dịch cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm xử lý dứt điểm các ổ dịch.