Bộ TN-MT

TP.HCM phấn đấu giảm khai thác nước dưới đất xuống 100.000m3/ngày đêm vào năm 2025
Nhằm hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, TP.HCM đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu giảm khai thác nước dưới đất xuống còn 100.000m3/ngày/đêm vào năm 2025.