Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính

[Infographic] PAPI 2021: Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
Moitruong.net.vn – Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm số cao nhất và TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.