chủ tịch quốc hội

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về môi trường
Giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường.