cục quản lý tài nguyên nước

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Trưởng phòng Lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Cục Quản lý tài nguyên nước được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.