Đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp để giảm khai thác nước ngầm
TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện lộ trình giảm khai thác nước dưới đất đến cuối năm 2023 với tổng lưu lượng khai thác còn 150.000 m3/ngày; đến cuối năm 2025 còn 100.000 m3/ngày.