đất đai

Chấn chỉnh nhiều sai sót trong xử lý vi phạm về đất đai, môi trường ở Vĩnh Phúc
Tại Kết luận số 14/KL-BTNMT kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ TN&MT đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn địa phương này.