đát đai

UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024
Mục đích của Kế hoạch là nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất đai, biến động đất đai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm qua kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024.