đát đai

Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc: Thúc đẩy bảo tồn và quản lý đất đai bền vững
Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc lần đầu thông qua nghị quyết về suy thoái đất, kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm chống sa mạc hóa và suy thoái đất đai, thúc đẩy bảo tồn và quản lý đất đai bền vững.