Diễn đàn Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050

5 nhà máy điện mặt trời được công nhận vận hành thương mại
Trong số 5 nhà máy điện mặt trời được vận hàng thương mại, Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được vận hành 100% công suất, trở thành dự án chuyển tiếp sớm nhất được công nhận COD.