điều chỉnh quy hoạch

Hà Nội yêu cầu không xem xét điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích cây xanh, ao hồ
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 8/7 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.