điều hành của Chính phủ

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 8-12/7/2024
Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 8 lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; Quy định mới về số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị,... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 8-12/7/2024.