đối tác

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ra số báo đầu tiên
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng biên tập Báo NTNNT cho rằng 40 năm qua, sự phát triển của Báo Nông thôn Ngày nay luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, từ thời kỳ Đổi Mới cho đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.