dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường được quy định như thế nào?
Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT; không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT.