GDP Việt Nam

GDP Việt Nam năm 2023 tăng trưởng 5,05%
GDP cả năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.