giám định xã hội

Nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện chính sách về nước sạch và môi trường
Những năm qua, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã luôn phối hợp với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tổ chức Hội thảo và nhiều lớp tập huấn kiến thức về nước sạch và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.