giao rừng

Bố trí đủ lực lượng kiểm lâm tăng cường bảo vệ và quản lý rừng hiệu quả
Moitruong.net.vn – Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, đặc biệt là diện tích rừng do UBND cấp xã đang quản lý.