Hỗ trợ

Phú Yên hỗ trợ thùng ủ rác cho hộ gia đình
Mỗi thành viên tham gia mô hình "Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ" được hỗ trợ một thùng ủ rác trị giá 1,6 triệu đồng và được tập huấn những kiến thức cơ bản về rác thải và cách phân loại rác thải.