HTX Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh

Hải Dương: Mô hình sản xuất nông nghiệp không hoá chất ở An Khánh
Nông nghiệp không hóa chất là cách làm mà nhiều nông dân ở An Thanh đang thực hiện. Tại khu vực này, khai thác rươi cáy là chính nên mỗi năm nông dân chỉ cấy 1 vụ lúa.