huyện phú lương

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương
Trên địa bàn huyện Phú Lương (Thái Nguyên) có nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung đã được xây dựng từ lâu, nhiều công trình bỏ không, không còn được sử dụng và hoạt động không hiệu quả. Để sớm về đích nông thôn mới, địa phương đang gấp rút hoàn thiện các chỉ tiêu trong tiêu chí về môi trường chưa đạt trong đó có lĩnh vực nước sạch.