[Infographic] Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Moitruong.net.vn

– Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong từng giai đoạn, Việt Nam đã 7 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia, làm cơ sở xác định đối tượng tác động chính sách giảm nghèo. Trong lần thứ 8 điều chỉnh, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 hướng tới xác định, nhận diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chính xác và toàn diện hơn.

Theo TTXVN