kịch bản

Mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050: Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và trách nhiệm của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp cần có kế hoạch thực hiện, phương pháp đo đạc lượng giảm phát thải khí nhà kính. Hoạt động giám sát, đánh giá cơ sở xây dựng và gửi kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.